Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thành Trân trọng thông báo:                     Từ ngày 01/4/2019 Bệnh viện phục vụ tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong và ngoài huyện. Bệnh viện sẽ tiếp đón khám, điều trị cho nhân dân cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Xin trân trọng                    
Trang chủ >> Thông báo >> Thông báo nội dung ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2020

     

BVĐK THẠCH THÀNH

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 73 /TB - HĐXT

      Thạch Thành, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành

  Thực hiện Phương án số: 850/PA-BVTT ngày 16/11/2020 của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 02/QĐ-BVTT ngày 04/01/2021 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Thạch Thành thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn.

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 04 câu, trong đó:

  • Câu 1: Kiến thức chung về viên chức. (25 điểm)
  • Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành (25 điểm)
  • Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm (25 điểm)
  • Câu 4: Câu hỏi  kiến thức chung (25 điểm)

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100, thang điểm trong đáp án chi tiết đến 5 điểm)

I. NỘI DUNG, TÀI LIỆU CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH:

1. Chương II, Chương III, Chương IV Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

2.  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ V/v quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế.

5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

II.  CHUYÊN NGÀNH:

  1. Chuyên ngành Y:

Tài liệu dùng chung cho tất cả các chuyên ngành Y (Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y):

          -  Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH 12 ngày 23/11/2009

          -  Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008;

          -  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH 13 ngày 13/6/2014.

          1.1. Bác sĩ:

- Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

          1.2. Điều dưỡng (ĐH, CĐ, TH):

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  -  Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

  - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

1.3. Kỹ thuật Y

          - Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định thủ tục cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học.

  -  Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

  - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

2. Chuyên ngành Dược:

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

-  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược số 105/2016/QH13

-  Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế về việc quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chât dùng làm thuốc.

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

3. Chuyên ngành khác:

3.1. Tài chính, Kế toán:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

          - Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Kế toán.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp lập.

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

3.2. Chuyên viên tổ chức, quản lý nhân lực, hành chính, công nghệ thông tin:

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Bộ luật lao động 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

- Thông tư số 11/2014-TT-BNV ngày 09/10/2014 Tiêu chuẩn chuyên môn – Nghiệp vụ của người chuyên viên.

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung trên để các thí sinh tham dự xét tuyển biết và ôn tập./.

 

Nơi nhận :                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển xét tuyển;

- Lưu : HĐXT.                                                               

                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                   Phạm Văn Ngọc

Hotline
 
Cấp cứu - 02373.656.624

Tin Mới
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
01396
Hôm nay: 4516
Hôm qua: 8163
Trong tuần: 47227
Trong tháng: 63582
Tất cả: 75356
 
 
 
 
 
Bệnh viện đa khoa Huyện Thạch Thành
 
 
Địa chỉ: Thôn Đồng Khanh - Thành Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa
 
 
Điện thoại:        0237.8899.540                                  Fax: 0237.877.006
 
Email: benhvienthachthanh@gmail.com        Đường dây nóng:    0982.180.299